TH I EN
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการกระชับความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ครั้งที่ ๒ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “พุทธาคุณากร” สำหรับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องชมเชย บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมูลนิธิพุทธรังษี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์หนกลาง

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
“สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระอาจารย์จีนธรรมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

image
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขตอำเภอเขาพนม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ ที่พักสงฆ์เขาต่อ ตำบลสินปุน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
image
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ในการเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2564

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,329,970