TH I EN
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ในกิจกรรม "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ ๒
เมื่อเร็วๆ นี้ (๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓) เวลา ๑๕.๓๐ น. พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และมอบเงิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอคลองหาด จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นางดก กรวบสันเทียะ (อายุ ๗๘ ปี) และ ๒) นางแจ้ง บุญเชิด (อายุ ๘๑ ปี) ร่วมกับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ ๒ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและนำหลักธรรมะมอบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ในการนี้ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุและญาติต่างซาบซึ้งใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมส่วนราชการและพระเถรานุเถระให้ความเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงบ้าน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว รับสนองงานในการประสานงานในการลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ทั้งในอำเภอคลองหาด และอำเภอต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น"
โครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" เกิดขึ้นจากแนวคิดและนโยบายของนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จึงจัดให้มีกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้น ณ ศาลแม่ย่าซอม พ่อทรงธรรม ไปตามเส้นทาง เพื่อเยี่ยมเยือนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ รวมถึงสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในชุมชน โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมปั่นจักรยานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสังคม ทั้งคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ ประชาชนตามหลักการ "บวร" อย่างแท้จริง
พร้อมนี้ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด กล่าวว่า กิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น”เป็นการผนึกกำลังตามหลักการ “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับภารกิจด้านสาธารณะสงเคราะห์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ด้านของงานคณะสงฆ์ เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอคลองหาดได้ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ บริจาคเงินสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส ล่าสุดได้ซื้อรถตู้กู้ภัยบริจาคแก่มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสระแก้ว สาขาตำบลคลองไก่เถื่อน เพื่อใช้ในการสาธารณะกุศล


image รูปภาพ
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,538,804