TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,324,923