TH I EN
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ.pdf |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ.doc |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ แบบประเมินบุคคล.docx |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔ แบบรายงานในการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกับงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง.docx |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักย้อนหลัง 3 ปี แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน.doc |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๖ เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน.doc |
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๗ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.doc |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,324,337