TH I EN
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๑ แบบคำขอประเมินบุคคล (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๒ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๓ แบบรายงานการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับงานในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๔ แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๕ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๖ แบบการเสนอผลงาน (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๗ แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ชพ.).docx |
แบบ ก.บค. ๐๖-๐๘ แบบคำขอประเมินผลงาน (ชพ.).docx |
(ตัวอย่าง) เอกสารประกอบการประเมินผลงาน |
(ตัวอย่าง) เอกสารประกอบการประเมินข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,954,902